O nama

Tehno Vinča d.o.o. je privredno društvo koje kroz različite organizacione oblike postoji od 1988. godine i bavimo se projektovanjem, izvođenjem, kontrolisanjem i servisiranjem opreme za zaštitu od požara i sistema tehničke zaštite lica i imovine.

Tehno Vinča d.o.o. je preduzeće koje zapošljava preko 20 ljudi koji svakodnevno rade na realizaciji svih vrsta projekata iz oblasti zaštite od požara i sistema tehničke zaštite lica i imovine. Posedujemo savremeni vozni park od 10 servisnih vozila, među kojima su i specijalno opremljena vozila za određene vrste kontrolisanja i servisiranja. Delatnost obavljamo u sopstvenom poslovnom prostoru u Beogradu čiji kapaciteti omogućavaju nesmetano funkcionisanje zaposlenih.

U toku višegodišnjeg postojanja na srpskom tržištu Tehno Vinča d.o.o. je ostvarila uspešnu saradnju sa poznatim domaćim i svetskim firmama.

HVALA NA UKAZANOM POVERENJU!

Rešenja

U domenu zaštite od požara i sistema tehničke zaštite privredno društvo "Tehno Vinča" d.o.o. vam nudi inovativna integrisana rešenja koja će podići sigurnost vašeg objekta, kao i bezbednost ljudi u njemu na najviši nivo.
Automatska dojava požara

Namena stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara proizlazi iz osnovnog cilja protivpožarne zaštite, a to je da se spreči nastanak požara ili da se on ugasi u njegovoj najranijoj fazi kada još nije naneo značajnu štetu.
Stabilne instalacije za automatsku dojavu požara su elektronski sistemi koji služe da što ranije detektuju požar, detektujući neku od njegovih osnovnih manifestacija (dim, porast temperature, svetlost plamena, iskra...).
Sistemi za automatsku dojavu se sastoje od periferne opreme za detekciju (automatskih detektora, ručnih javljača, sirena, modula...), kablovske instalacije kojom je periferna oprema povezana sa centralnim uredajem i centralnog uredaja koji obrađuje signale periferne opreme i aktivira uredaje za signalizaciju i izvršne funkcije.

Automatsko gašenje požara

Stabilne instalacije za automatsko gašenje požara danas predstavljaju nezaobilazan deo opreme koja se nalazi u sklopu svakog IT centra ili server sale.
Stabilne instalacija za automatsko gašenje požara sastoji se od elektro dela i mašinskog dela sistema. Elektro deo sistema sastoji se od automatske centrale za dojavu požara koja u zavisnosti od potrebe može funkcionisati ili kao nezavistan sistem ili kao sistem koji je u potpunosti podređen adresibilnom sistemu instaliranom na objektu pri čemu se u svrhu detekcije koriste već postojeći elementi adresibilnog sistema. Na centralini uređaj priključen je odgovarajući broj perifernih elemenata za detekciju i signalizaciju.
Nakon izvršene detekcije od strane elektronskog dela sistema kao izvršna funkcija sistema aktivira se gašenje požara.

Detekcija opasnih gasova

Sve češćom gradnjom objekata u sklopu kojih se kao ekonomičnije rešenje koristi gasna infrastruktura ali i u sklopu kojih se nalaze garažni objekti u velikoj meri javlja se opasnost od trovanja ugljen monoksidom ali i eksplozijen do koje može doći usled povećane koncentracije gasa u kombinaciji sa povećanom temperaturom, neispravnom elektro instalacijom...
Sistemi za detekciju otrovnih i zapaljivih gasova predstavljaju rešenje koje pruža idealnu zaštitu u svim vrstama garažnih objekata, magacinskih prostora, kotlarnica kao i svih onih prostora u kojima postoji mnogućnost trovanja ili eksplozije.

Odvođenje dima i toplote

Osnovni princip na kome se baziraju SISTEMI DIMNE I TOPLOTNE VENTILACIJE je odstarnjivanje toplote i dima iz objekta koji se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom zaštitu ljudskih života i vlasništva.
U početnim fazama požara toplota, dim i vreli gasovi se dižu do plafona, a zatim se šire i obrazuju gust sloj koji se spušta ka dole.
Ranim otvaranjem krovne ventilacije podstiče se kontinualno odstranjivanje toplote i dima, i na taj način se ostvaruje pokušaj postizanja ravnoteže između stope po kojoj se proizvode toksični užareni gasovi i stope u kojoj se isti izbacuju van putem ventilatora.
U slučaju vatre, dima i sagorevanja gasova unutar zgrade, dolazi do brzog širenja slojeva dima, odnosno do ispunjavanja prostora dimom u vrlo kratkom vremenskom roku.

Videonadzor

Sistemi za video nadzor poslednjih godina predstavljaju najčešći vid obezbeđenja i kontrole.
Napretkom savremene tehnologije u prilici smo da klijentima ponudimo više sistemskih rešenja koja se mogu koristiti za najrazličitije namene.
Sve više ljudi pribegava korišćenje ovakvog načina obezbedjenja koji im pruža mogućnost kontrole zaposlenih, posetilaca kao i svih onih koji na bilo koji način pokušavaju da ugroze bezbednost objekta.
Sistemi za video nadzor su davno prestali da budu stvar prestiža i počeli su da bivaju stvar potrebe koju želeli to da priznamo ili ne imamo svi.

Alarmni sistemi

Sistemi za detekciju provale predstavaljaju sisteme koji se najčešće implementiraju na objektima svih tipova i namena.
U prilici smo da vam u zavisnosti od vasih potreba ponudimo najsavremenije zične i/ili bezične sisteme čija je funkcionalnost danas veća nego ikada.
Alarmni sistemi imaju veoma širok spektar primene u tehničkoj zaštiti, kako za male individualne stambene objekte tako i za velike poslovne centre, banke, školske ustanove, sportske objekte, industrijske objekte, magacine i objekte specijalnih namena.
Obzirom da je zaštita imovine osnov namene alarmnog sistema, isto tako je važno izvršiti pravilnu procenu bezbednosne situacije štićenog objekta, zatim adekvatno izvršiti odabir opreme i izvršiti implementaciju sistema.

Kontrola pristupa

Sistemi za kontrolu pristupa u osnovi služe za nadzor i tehničku zaštitu objekata ili njihovih delova.
Osnovni zadatak sistema je omogućavanje pristupa - ulaza ili izlaza - isključivo ovlašćenim licima.
Pristup se omogućuje ili onemogućuje automatskm radom sistema, najčešće elektromagnetnim prihvatnicima ili elektromagnetnim bravama.
Za identifikaciju osoba mogu se upotrebljavati bezkontaktne kartice, bezkontaktni privesci i bar kod kartice. Napredniji sistemi vrse indikaciju biometrijskim očitavanjem.

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena zaposlenih bitna je komponenta nadzora i upravljanja u svim tipovima poslovnih objekata bez obzira na njihovu veličinu i broj korisnika.
Korišćenjem ovog sistema prikupljaju se podaci potrebni za efikasno upravljanje ljudskim potencijalima.
Registracija radnog vremena pravovremeno daje niz egzaktnih podataka o prisutnosti i odsutnosti zaposlenog. Redovno prikupljanje, obrada i upotreba tih podataka jako su važni, kako u pogledu sigurnosti objekata i pojedinaca, tako i u pogledu upravljanja poslovnim procesom.

Strukturno kabliranje

Strukturno kabliranje predstavlja sastavni deo svakog modernog objekta, koji za potrebu ima medjusobno povezivanje mrežni uredjaj i komunikaciju sa internetom.
Godinama unazad računarska i telefonska instalacija se izrađuje istovremeno mrežnim kablovima i završavaju na jednom zbirnom mestu rek ormaru. Takav način kabliranja, zove se strukturno kabliranje i povećava mogućnosti, da na jednom mrežnom priključku u zavisnosti od potreba, može biti računar, mrežni štampač, IP telefon, kamera ili bilo koji drugi mrežni uređaj.

Elektro i gromobranska merenja

Za bezbedno i pravilno funkcionisanje električnih instalacija potrebno je da su iste pravilno projektovane, izvedene, puštene u funkciju i održavane.
Što se tiče pregleda i ispitivanja električne instalacije u prilici smo da ponudimo sledeće usluge:
Pregled, ispitivanje i merenje otpornosti izolacije, prenaponske zaštite, neprekidnosti, otpornosti uzemljenja specifične otpornosti tla, napona dodira, vremena isključenja, struje isključenja, impedanse petlje kvara i izračunavanje struje kratkog spoja.
Što se tiče pregleda i ispitivanja gromobranskih instalacija u prilici smo da ponudimo usluge:
Kompletan pregled spoljašnje gromobranske instalacije, merenje neprekidnosti spusnih vodova, merenje otpornosti uzemljivača, provera neprekidnosti provodnika za izjednačenje potencijala, provera rada uređaja za zaštitu od prenapona.

Mobilni aparati za gašenje požara

Mobilni aparati za gašenje prahom izrađuju se u dve verzije: sa bočicom i pod stalnim pritiskom.
Mobilni aparati sa punjenjem od 1,2,3,6,i 9 kg praha koriste se za gašenje požara na putničkim automobilima (S-1, S-1A), kombi vozilima (S-2, S-2A) i teretnim vozilima do 2t (S-3, S-3A).
Za gašenje požara na kamionima, autobusima, cisternama, lokomotivama, benzinskim pumpama, u industrijskim objektima, magacinskim i drugim radnim prostorijama, kao i stambenim zgradama koriste se mobilni aparati S-6, S-6A, S-9 i S-9A.
Mobilni aparati za gašenje ugljendioksidom koriste se za gašenje požara na električnim uređajima i instalacijama, prevoznim sredstvima, benzinskim pumpama, hemijskoj industriji i skladištima goriva i tečnih gasova.

Hidrantska instalacija

Instalacija hidrantske mreže za gašenje požara podrazumeva instalaciju vodovodne mreže koja se sastoji od objekata, cevovoda, opreme i uređaja kojima se voda za gašenje na siguran način dovodi od pouzdanog izvora vode do objekata i prostora štićenih instalacijom hidrantske mreže, a na koju se ugrađuju hidrantski priključci za gašenje požara.

Projektovanje

Tehnovinča d.o.o. nudi uslugu planiranja i projektovanja sistema zaštite od požara i sistema tehničke zaštite, odnosno izradu planske i projektne dokumentacije.

Vama kao potencijalnim korisnicima naših usluga možemo ponuditi usluge projektovanja. U sklopu preduzeća Tehno Vinča d.o.o. postoji projektantski tim specijalizovan za projektovanje i nadzor svih vrsta elektroinstalacija niskog napona. Posedujemo sve neophodne licence kako Inženjerske komore Srbije tako i licence i odobrenja Ministarstva Unutrašnjih poslova.

U realizaciji projektne dokumentacije oslanjamo se na bogato iskustvo naših licenciranih inženjera

Navodimo neke od tehničkih sistema koji su sastavni deo naših projekata:

 • Stabilni sistemi za automatsku dojavu požara
 • Stabilni sistemi za automatsko gašenje požara
 • Stabilni sistemi za detekciju gasova
 • Sistemi tehničke zaštite (video nadzor, protivprovala, kontrola pristupa itd)
 • Telekomunikacione i signalne instalacije
 • Planovi tehničke zaštite

Nadzor nad izvođenjem radova i tehnička podrška su sastavni deo procesa realizacije projektovanih sistema

Kontrola kvaliteta vrši se u svakoj fazi izrade projektne dokumentacije

POSTOVANJE

DINAMIKE I ROKOVA

KVALITET

PROJEKTOVANIH RESENJA

USKLADJENOST

SA ZAKONIMA

REALNOST

PROCENJENE VREDNOSTI

Licence i sertifikati

U Tehno Vinča d.o.o Timu smo posvećeni pružanju usluga na najvišem nivou. Stoga, pored našeg znanja i kreativnosti u projektovaju i ostalim uslugama, vodimo računa i o primeni najnovijih standarda i stručnih alata.
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE
 • B1 - Izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema
 • B2 - Izrada projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema
 • B3 - Izrada projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema
 • B4 - Izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija
 • B6 - Projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote
KONTROLNO TELO U OBLASTI ZOP
 • Mobilnih uređaja za gašenje požara
 • Instalacija hidrantske mreže za gašenje požara
 • Instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara
 • Instalacija i uređaja za gašenje požara
 • Instalacija i uređaji za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova
 • Instalacija uređaja u zonama opasnosti od eksplozije
 • Instalacija za odvođenje dima i toplote
 • Oprema i električne instalacije niskog napona
 • Gromobranske instalacije i sistemi gromobranske zaštite
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR PRIVATNOG OBEZBEDJENJA
 • Licenca za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
 • Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite
 • Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite
 • Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuka korisnika
SERTIFIKAT O KONTROLISANJU PREMA STANDARDU
SRPS A.L2.002:2015
 • Protivprovalna zastita
 • Protivpozarna zastita
 • Video-obezbedjenje
 • Kontrola pristupa i izlaska

Usluge

TEHNO VINČA D.O.O. poseduje kvalifikovan i tehnički opremljen kadar, osposobljen za pružanje svih usluga u oblasti tehničke zaštite.
PROCENA RIZIKA

Cilj procene rizika je prevencija neželjenog događaja kroz upravljanje rizicima.

PLANIRANJE

Planiranje sistema je proces koji sledi posle procene rizika, a prethodi projektovanju sistema.

PROJEKTOVANJE

Podrazumeva proces u okviru koga se predviđa vrsta i položaj svih elemenata sistema tehničke zaštite.

KONTROLISANJE

Podrazumeva ispitivanje ispravnosti uređaja i opreme sistema tehničke zaštite.

PRODAJA

Prodaja opreme za tehničke zaštitu objekata renomiranih svetskih proizvođača.

STRUČAN NADZOR

Nadzorni tim koji učestvuje u vršenju stručnog nadzora nad izgradnjom.

OBUKA KORISNIKA

Stručna obuka je preduslov za bezbedno i pravilno korišćenje sistema tehničke zaštite.

IZVOĐENJE

Podrazumeva sve poslove montaže i implementacije sistema tehničke zaštite.