Pored uvoza, distribucije, projektovanja i izvođenja sistema tehničke zaštite, preduzeće Tehno Vinča d.o.o. u prilici da je da svojim klijentima ponudi usluge pregleda i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija.
 
Preduzeće Tehno Vična d.o.o. spremno je da preduzme sve neophodne aktivnosti da bi se obezbedila sigurnost električnih instalacija tokom celog veka njihovog korišćenja. Za bezbedno i pravilno funkcionisanje električnih instalacija potrebno je da su iste pravilno projektovane, izvedene, puštene u funkciju i održavane. Svaki od ovih koraka morao bi biti dokumentovan i overen od strane preduzeća koje je vršilo radove.
 
Električne instalacije bi trebalo proveravati pri svakoj od navedenih faza:
 • Nakon izvođenja radova
 • Nakon promena na elekričnoj instalaciji
 • Periodično
Kako su neispravne elektro instalacije jedan od najčešćih uzroka požara njihova ispravnost se mora periodično kontrolisati od strane ovčašćenih lica.
 
U svom radu preduzeće Tehno Vinča d.o.o. svakodnevno koristi intrumente „LEM Saturn 100 Plus“ i „METREL Eurotest 61557“
 
Što se tiče pregleda i ispitivanja električne instalacije u prilici smo da ponudimo sledeće usluge:
 • Pregled, ispitivanje i merenje otpornosti izolacije
 • Pregled, ispitivanje i merenje prenaponske zaštite
 • Pregled, ispitivanje i merenje neprekidnosti
 • Pregled, ispitivanje i merenje otpornosti uzemljenja
 • Pregled, ispitivanje i merenje specifične otpornosti tla
 • Pregled, ispitivanje i merenje napona dodira
 • Pregled, ispitivanje i merenje vremena isključenja
 • Pregled, ispitivanje i merenje struje isključenja
 • Pregled, ispitivanje i merenje impedanse petlje kvara i izračunavanje struje kratkog spoja
Što se tiče pregleda i ispitivanja gromobranskih instalacija u prilici smo da ponudimo usluge:
 • Kompletan pregled spoljašnje gromobranske instalacije
 • Merenje neprekidnosti spusnih vodova
 • Merenje otpornosti uzemljivača
 • Provera neprekidnosti provodnika za izjednačenje potencijala
 • Provera rada uređaja za zaštitu od prenapona
O svim izvršenim merenjima u skladu sa rezultatima vrši se izrada stručnih nalaza kojima se potvrđuje ispravnost električnih instalacija ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost.
Pored ispitivanja elektro i gromobranske instalacije u prilici smo da klijentima ponudimo mogućnost uklanjanja i trajnog stokiranja radioaktivnih gromobrana sa kompletnom pratećom dokumentacijom.